معرفی

دکتر بهروز عرب

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

رزومه


دکتر مقداد حاجی محمد علی جهرومی

مدیر مرکز رشد


وحید مرتضوی نیک

رئیس اداره ارتباط با صنعت


سید محمد حسینی

کارشناس اداره ارتباط با صنعت