معرفی

دکتر کیا پارسا

مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

دریافت رزومه


دکتر رضا مرندی

مدیر مرکز رشد


وحید مرتضوی نیک

رئیس اداره ارتباط با صنعت


سید محمد حسینی

کارشناس اداره ارتباط با صنعت