تفاهم نامه ها

 • انجمن صنفی کارگری و مدرسین و مربیان مراکز آموزشی و صنعتی شهر تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • سازمان راهیان کوثر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مرکز تحقیقات لاستیک و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • وزارت دادگستری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • انجمن کارگری و مربیان و مدرسین مراکز آموزشی و صنعتی شهر تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی بین سازمان هواشناسی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری بین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری بین موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات لاستیک و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری علمی ، آکادمیک و فرهنگی بین دانشگاه Siena  ایتالیا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری علمی – آموزشی و علمی – پژوهشی بین شرکت کنترل ترافیک تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری علمی ـ تحقیقاتی و پژوهشی بین مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه Niigata ژاپن و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری بین پژوهش سرای ابن سینا اداره آموزش و پرورش تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری های پژوهشی و آموزشی بین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری ( تحقیقات - آموزشی – فناوری ) بین مرکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تفاهم نامه عمومی همکاری بین دانشگاه فن آوری و اقتصاد بوداپست مجارستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال