آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی