طرح نامه برگزاری یا شرکت در مسابقات،نمایشگاه ها و جشنواره ها